ERA® Real Estate Announces Affiliation With Atlanta’s ERA Foster & Bond